Vilkår for bruk

1. Generelt.

Keyteq Labs AS (“Keyteq Labs”), skal levere KeySMS mellom Keyteq Labs og Kunden og i overensstemmelse med disse standardvilkår (”Standardvilkårene”). Keyteq Labs forbeholder seg retten til å endre Standardvilkårene og informasjonen det er henvist til på www.keysms.no. Endringer som klart er til Kundens ugunst vil bli varslet skriftlig minst en måned i forveien. Ved motstrid skal Standardvilkårene skal gå foran informasjon oppgitt på www.keysms.no.

2. Kredittsjekk mv.

Keyteq Labs kan innhente kredittvurdering av Kunden. Keyteq Labs forbeholder seg også retten til uten å oppgi begrunnelse, å kunne unnlate å tilby en eller flere Tjenester og/eller Leveranser til Kunden.

3.1 Generelt om Tjenesten

Keyteq Labs tilbyr installasjon og drift av systemet i ulike versjoner (”Systemet”). Systemets tekniske spesifikasjoner og priser er angitt på www.keysms.no. I tillegg til de nokså standardiserte Systemet, yter Keyteq også Tjenester som skreddersys til Kundens behov, herunder innen design, layout, utforming av strategi/konsept, grafikk, drift av IT-systemer og programutvikling.

3.2. Leveranse av Systemer

a) Rettigheter. Keyteq Labs beholder alle rettigheter til Systemet. Kunden får kun en begrenset bruksrett/ lisens til det eller de Systemet. Kunden har ingen rett til endring av System eller videre overdragelse av System.

b) Installasjon og drift av System. Ved installasjon av Systemet er det Kundens ansvar å si opp eventuelt eksisterende avtaler med tredjemenn som overflødiggjøres. Drift omfatter tilgjengeliggjøring av Systemet på Internett og ordinært vedlikehold av tjenere som Systemet befinner seg på. Keyteq Labs kan ta ned Systemer uten varsel i kortere perioder for vedlikehold.

c) Det gis ingen garanti på leveringstid for SMS. Alle avsendere som skal brukes skal godkjennes av Keyteq Labs. Bruk av SMS for å ta betalt via sluttbrukers mobilregning, må varsles Keyteq Labs senest 90 dager før tjenesten tas i bruk.

Standardvilkår Keyteq Labs AS

3.3 Support

Keyteq Labs supportavdeling har åpent mandag til fredag mellom kl 09.00 og kl 16.00.

4. Vederlag og fakturering.

a) Fakturering. Keyteq Labs skal sende faktura til Kun- dens adresse som spesifisert i Stemene eller senere skriftlig meddelt av Kunde. Fakturering for levering av Systemer skjer etter at levering har funnet sted. Faste gebyrer faktureres forskuddsvis, mens trafikk over KeySMS faktureres etterskuddsvis. For utsendelse av SMS utløses gebyr ved levering til SMS Gateway. Keyteq Labs kan kreve forskuddsbetaling av Kunden for Tjenester som blir fakturert Keyteq Labs av underleverandør. Keyteq Labs kan kreve administrasjonsgebyr for utsendelse av faktura. Øvre kredittgrense for trafikk over KeySMS er kr 1 800,- frem til første faktura er betalt.

b) Priser. Utgifter til reise mellom Keyteq Labs og Kunden innen Bergen kommune, vil ikke bli fakturert. Keyteq Labs beregner ikke noe påslag ved fakturering av utgifter og utlegg med unntak av pliktig merverdiavgift.

Prisøkninger varsles skriftlig minst en måned før prisøkningen trår i kraft.

c) Betalingsfrister. Faktura gis med 14 dagers betalingsfrist regnet fra utstedelse.

d) Omstridte fakturaer. Dersom Kunden mener at en faktura er uriktig, skal Kunden gi skriftlig melding til Keyteq Labs med spesifisering av de endringer Kunden mener er nødvendig og en begrunnelse for de foreslåtte endringer innen fakturaens forfall. Dersom partene blir enige om endringer i en faktura, skal disse endringene gjenspeiles i neste faktura som utstedes av Keyteq Labs.

e) Forsinket betaling. En faktura som ikke er betalt innen fjorten (14) dager fra utstedelse er å anse som forfalt, og er gjenstand for forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Keyteq Labs forbeholder seg retten til å innstille, avslutte eller avgrense sine Tjenester for Kunden ved forsinket betaling, uten at dette skal begrense Keyteq Labs øvrige rettigheter eller beføyelser. I påvente av betaling forbeholder Keyteq Labs seg salgspant i levert løsøre og tilbakeholdsrett i materiale som tilhører Kunden, men er i Keyteq Labs besittelse.

5. Garantier og begrensninger i disse

a) Keyteq Labs garanterer at Tjenestene vil utføres med rimelig dyktighet og omsorg. Keyteq Labs garanterer dog ikke at Tjenestene vil oppfylle Kundens spesielle formål eller krav, eller at bruken av det leverte vil være uavbrutt eller uten feil.

b) Keyteq Labs garanterer en oppetid i hver enkelt kalendermåned på webtjenere og e-posttjenere på minst 98 %. Oppetiden beregnes av gjennomsnittet av samtlige dager i hver enkelt kalendermåned.

c) Dersom Kunden gir Keyteq Labs skriftlig melding om et brudd på ovenstående garanti, plikter Keyteq Labs for egen regning å gjøre rimelige anstrengelser for å rette. Dersom Keyteq Labs etter å ha gjort slike rimelige anstrengelser ikke er i stand til å rette opp bruddet på garantien, skal Keyteq Labss ansvar i forbindelse med bruddet på garantien være begrenset til å refundere det beløp Kunden har betalt for den aktuelle Tjenesten i den perioden garantien var brutt.

d) Uten hensyn til det foregående er Keyteq Labs ikke ansvarlig overfor Kunden i den utstrekning et avvik skyldes feil begått av andre enn Keyteq Labs.

6. Ansvar og beføyelser for krenkelse.

a) Keyteq Labs skal forsvare og holde Kunden skadesløs for ethvert krav som fremsettes mot Kunden som følge av at levert materiale krenker tredjemanns immaterielle rettigheter, under forutsetning av at Kunden (i) omgående melder fra til Keyteq Labs om et- hvert slikt krav fra tredjemann, (ii) gir Keyteq Labs retten til å kontrollere og styre forberedelsene, forsvaret og forlik av ethvert slikt krav, (iii) samarbeider fullt og helt med Keyteq Labs i denne forbindelse, og (iv) overholder Keyteq Labss instruks om å avslutte enhver bruk av materiale som det i henhold til Keyteq Labss egen bedømmelse er sannsynlig vil ble bedømt som en krenkelse av tredjemanns Immaterielle rettigheter.

b) Punkt 6 a) skal ikke få anvendelse for noen krenkelse som følge av; (i) bruk av materialet på annen måte enn i overensstemmelse med de relevante instruksjoner gitt av Keyteq Labs, (ii) enhver endring, modifisering eller revisjon av materialet som ikke uttrykkelig er skriftlig godkjent av Keyteq Labs, (iii) Kundens manglende bruk av de rettinger eller forbedringer gjort tilgjengelig av Keyteq Labs, (iv) Kundens distribusjon, markedsføring eller bruk av materialet til fordel for tredjemann, eller (v) kombinasjonen av materialet med materiale som ikke er levert eller godkjent av Keyteq Labs.

c) Dersom et materialet påstås, eller i henhold til Keyteq Labss rimelige oppfatning vil kunne påstås å krenke tredjemanns immaterielle rettigheter, kan Keyteq Labs innenfor rimelig tid velge å enten: (i) sikre Kunden en rett til å fortsette bruken av et slikt krenkende materiale, (ii) for egen regning erstatte slikt materiale med vesentlig likeverdig, ikke-krenkende materiale, eller (iii) endre materialet slik at det ikke lenger er krenkende. Dersom Keyteq Labs etter en rimelig vurdering kommer til at Kunden ikke kan sikres en rett til å fortsette bruken, og at materialet ikke lar seg endre eller erstatte, skal det angivelig krenkende materialet returneres til Keyteq Labs, og Keyteq Labss maksimale ansvar for en slik krenkelse skal være å refundere det beløp Kunden har betalt for det aktuelle materialet, med fradrag for Kundens fordel ved bruk.

d) Bestemmelsene i dette Punkt 6 regulerer Keyteq Labss fulle og hele Ansvar, og Kundens eneste beføyelser i forbindelse med krenkelse eller påstand om krenkelse.

e) Dersom Kunden gir Keyteq Labs tilgang til programvare, spesifikasjoner, innhold eller annet materiale, forplikter Kunden seg til å erstatte, forsvare og holde Keyteq Labs skadesløs mot ethvert ansvar som pådras eller påstås i forbindelse med krenkelse av tredjemanns rettigheter.

f) Kunden er selv alene ansvarlig for innholdet Kunden har og vil holde Keyteq Labs skadeløs for krav i denne forbindelse.

7. Ansvarsbegrensning.

Partene kan kun gjøre ansvar gjeldende overfor den annen part, den annen parts samarbeidspartnere, ansatte og tillitsmenn for direkte tap forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet. Keyteq Labss ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp Kunden har betalt for den aktuelle Tjenesten.

8. Samarbeid.

Kunden erkjenner og samtykker i at:

a) Kunden skal samarbeide med Keyteq Labs ved utførelse av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til å gi Keyteq Labs nødvendige fasiliteter og tilgang til passende data, informasjon og personell, og Kunden erkjenner og samtykker i at Keyteq Labss ytelser er avhengig av Kundens rettidige og effektive oppfyllelse av disse pliktene, samt rettidige avgjørelser og godkjennelser fra Kundens side i forbindelse med Tjenesten.

b) Kundens manglende medvirkning vil kunne virke negativt inn på Keyteq Labss mulighet til å oppfylle sine forpliktelser.

c) Kunden er alene ansvarlig for å overholde lover, regler og tredjemenns rettigheter i sin virksomhet, herunder også ved bruk av levert materiell. Kunden er også ansvarlig for bruk og oppbevaring av passord og annen informasjon, slik at ikke tredjepart får tilgang til levert materiell.

9. Opphør.

a) Hver av partene har rett til å si opp Avtalen dersom den annen part (i) har misligholdt Avtalen vesentlig, og (ii) ikke har rettet opp slikt mislighold innen tretti (30) dager etter å ha mottatt melding fra den annen part.

Manglende eller forsinket betaling av faktura, bruk av Systemet eller annet materiell levert av Keyteq Labs i strid med lov, tredjemanns rettigheter eller til betydelig skade for Keyteq Labs og/eller tredjepart, skal alltid regnes som vesentlig mislighold.

b) Dersom Kunden ønsker å si opp en Avtale av andre grunner enn de som er regulert i Punkt a) ovenfor, skal Kunden gi Keyteq Labs skriftlig melding (“Oppsigelse”) om dette med minimum en (1) måneders varsel.

c) Ved ethvert opphør av Avtalen skal Kunden betale til Keyteq Labs alt vederlag og alle utgifter som er opptjent eller påløpt i forbindelse med utførelsen av Tjenesten til og med utløpet av oppsigelsesperioden. Kunden skal også refundere alle Keyteq Labss rimelige kostnader i forbindelse med opphøret av Avtalen, med unntak av de tilfeller hvor opphøret følger av vesentlig mislighold fra Keyteq Labss side.

10. Taushetsplikt.

Hver av partene plikter å bevare taushet om opplysninger og informasjon parten får hånd om i løpet av avtaletiden og som parten bør forstå at den andre parten ønsker skal behandles konfidensielt. Dersom en part søker bistand hos tredjemann, skal også tredjemann pålegges slik taushetsplikt. Disse bestemmelsene om taushetsplikt skal gjelde i to (2) år etter utløpet eller opphøret av Avtalen.

11. Personlige Data.

Ved bestilling av Tjenesten vil opplysninger som Kunden oppgir bli lagret i Keyteq Labss kundebase. Det vil også kunne bli innhentet kredittvurdering av Kunden, jf punkt 2. Kunden har på forespørsel rett til innsyn, jf personopplysnings- loven § 18, og kan kreve uriktige eller ufullstendige opplysninger rettet. For utførelsen av Tjenesten kan Keyteq Labs motta, behandle og overføre Kundens personopplysninger mellom sine tilsluttede selskaper, sine underleverandører og kontraktsparter. Videre kan Keyteq Labss og dets tilsluttede selskaper behandle Kundens personopplysninger for enhver kommunikasjon med Kunden, inkludert blant annet invitasjon til arrangementer og distribusjon av Keyteq Labs materiale.

I den utstrekning Keyteq Labss behandling av Kundens personopplysninger er blitt utført i overensstemmelse med Avtalen eller det som kan anses som vanlig bruk i forbindelse med utførelsen av Tjenesten, skal Kunden erstatte, forsvare og holde Keyteq Labs skadesløs fra alle krav, erstatningsansvar, tap og rimelige omkostninger pådratt av eller påstått mot Keyteq Labs i forbindelse med ethvert krav fra tredjemann relatert til behandlingen av Kundens personopplysninger.

12. Stenging av Tjenester

Keyteq Labs kan uten forvarsel stenge Kundens tilgang til Tjenesten helt eller delvis om Kunden misligholder sine forpliktelser etter Avtalen. Stenging kan også finne sted om Kunden misbruker eller overbelaster utstyr, eller nettverk og/eller utviser en atferd som forringer tjenestekvaliteten for andre av Keyteq Labss kunder og/eller medfører fare for skade på materiell. Keyteq Labs vil så langt situasjonen tillater det, søke å varsle Kunden i forkant av en eventuell stenging.

13. Uavhengig kontraktør.

Partene er innforstått med at hver av partene i Avtalen er en uavhengig kontraktør, og at ingen av partene er, eller skal bli ansett som, en agent, distributør, ansvarlig eller representant for den annen part. Ingen av partene må presentere seg selv, direkte eller implisitt, som en agent for den annen, eller på noen annen måte påta eller skape noen forpliktelse på vegne av, eller i den annens navn.

14. Force Majeure.

Unntatt for betalingsforpliktelser er verken Kunden eller Keyteq Labs ansvarlige for noen forsinkelse som skyldes omstendigheter eller årsaker utenfor partens kontroll, herunder, men ikke begrenset til brann eller annen ulykke, streik eller annen arbeidskonflikt, krig eller annen voldshandling, eller noen lov, på- legg eller krav fra noe offentlig organ eller autoritet.

17. Pressemeldinger og kundereferanser.

Ingen av partene må sende noen pressemelding angående partenes arbeid uten den annen parts samtykke. Keyteq Labs kan oppgi Kunden som kunde av Keyteq Labs og beskrive generelt hvilken type Tjenester de utfører for Kunden i Keyteq Labss markedsføringsmateriell, presentasjoner og anbud til eksisterende og fremtidige kunder.

18. Overlevende bestemmelser.

Bestemmelsene i punktene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 og 19 i Avtale skal overleve opphør og oppsigelsen av Avtalen.

19. Overdragelse.

Keyteq Labs kan overføre sine rettigheter og plikter etter Avtalen så fremt dette ikke er urimelig for Kunden. Kunden kan kun overføre sine rettigheter og plikter etter Avtalen til annet foretak innen samme konsern.

20. Lovvalg og verneting.

Avtalen reguleres av norsk rett og med Bergen tingrett som partenes valgte verneting.